Kindly provide us with details about the incident you wish to complain. Our legal team will investigate your complaint and take the necessary action. Be part of the solution. ARTA will handle your case with care and assist you the best way we can.

  Please select language:

  Complete all fields below. Asterisks (*) indicate required fields.

  I. COMPLAINANT INFORMATION

  Name *

  Address *

  Email Address *

  Contact Number *

  Gender *

  Please specify:

  Are you filing this complaint on behalf of someone else?

  If YES, for whom?

  II. DETAILS OF COMPLAINT

  Government agency being complained: *

  Enter other agency:

  Branch / Department / Division / Unit: *

  Government Official Involved: *

  Nature of Complaint: (Please check all that applies) *

  Please specify:

  NARRATION OF FACTS: Please state the events leading to the filing of this complaint.

  Upload evidence of such violaton/s:
  .jpg / .png / .pdf / .docx / .mp3 / .mp4

  DATA PRIVACY STATEMENT

  The Anti-Red Tape Authority (ARTA) recognizes its responsibilities under Republic Act No. 10173, also known as the Data Privacy Act (DPA) of 2012 with respect to the data it collects, records, organizes, updates, uses, consolidates or destructs from the public. The personal data obtained are entered and stored within ARTA’s information and communication system that is accessed only by ARTA’s authorized personnel.

  The information collected and stored in ARTA’s system shall only be used for the following purposes:
  1. Evaluation of possible violation of RA No. 11032 and other laws;
  2. Exercise of fact-finding investigation of ARTA;
  3. Reporting to other government agencies in case of referral and,
  4. Other actions necessary for the exercise of ARTA’s mandate under the law.

  DATA PRIVACY CONSENT

  Lahat ng may markang asterisk (*) ay kinakailangan sagutan.

  I. IMPORMASYON NG NAGREREKLAMO

  Pangalan *

  Tirahan *

  Email Address *

  Telepono *

  Kasarian *

  Tukuyin:

  Ikaw ba ay naghahain ng reklamo para sa ibang tao?

  Kung OO, ilagay ang pangalan nito?

  II. DETALYE NG REKLAMO

  Ahensiya ng Gobyerno na nirereklamo: *

  Ilagay ang ibang ahensiya:

  Branch / Departamento / Division / Unit: *

  Pangalan ng opisyal na sangkot: *

  Uri ng Reklamo: *

  Tukuyin:

  PAGSASALAYSAY NG MGA PANGYAYARI: Ilahad ang insidente na siyang naging hudyat ng inyong paghahain ng reklamo.

  Mag-upload ng ebidensiya:
  .jpg / .png / .pdf / .docx / .mp3 / .mp4

  PAHAYAG KAUGNAY NG DATA PRIVACY

  Batid ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) ang mga responsibilidad nito sa mga datos na kinokolekta, itinatala, inaayos, binabago, ginagamit, pinagsasama, o sinisira mula sa publiko alinsunod sa Republic Act No. 10173 o kilala rin bilang Data Privacy Act (DPA) of 2012. Ang mga nakalap na personal na datos ay ipinapasok at iniimbak sa sistemang pang-impormasyon at pangkomunikasyon ng otoridad na tanging otorisadong personel lamang ng ARTA ang may access.

  Ang mga impormasyon nakolekta at itinago sa sistema ng ARTA ay maaari lamang gamitin sa mga sumusunod:
  1. Pagsusuri para sa posibleng paglabag sa RA No. 11032 at iba pang batas;
  2. Pagsasagawa ng fact-finding investigation ng ARTA;
  3. Pag-uulat sa ibang ahensya ng gobyerno sakaling may ibabatong kaso sa kanila; o,
  4. Iba pang aksyong mahalaga para sa pagpapatupad ng mandato ng ARTA sa ilalim ng batas.

  PAHINTULOT KAUGNAY NG DATA PRIVACY